EUSKARA
   ULERMENA                                                                   
  0 zero, huts
  1 bat
  2 bi
  3 hiru
  4 lau
  5 bost (bortz)
  6 sei
  7 zazpi
  8 zortzi
  9 bederatzi
  10 hamar
  11 hamaika
  12 hamabi
  13 hamahiru
  14 hamalau
  15 hamabost (hamabortz)
  16 hamasei
  17 hamazazpi
  18 hemezortzi (hamazortzi)
  19 hemeretzi
  20 hogei
  21 hogeita bat
  22 hogeita bi
  23 hogeita hiru
  24 hogeita lau
  25 hogeita bost (hogeita bortz)
  26 hogeita sei
  27 hogeita zazpi
  28 hogeita zortzi
  29 hogeita bederatzi
  30 hogeita hamar
  31 hogeita hamaika
  32 hogeita hamabi
  33 hogeita hamahiru
  34 hogeita hamalau
  35 hogeita hamabost (hogeita hamabortz)
  36 hogeita hamasei
  37 hogeita hamazazpi
  38 hogeita hemezortzi (hogeita hamazortzi)
  39 hogeita hemeretzi
  40 berrogei
  41 berrogeita bat
  42 berrogeita bi
  43 berrogeita hiru
  44 berrogeita lau
  45 berrogeita bost (berrogeita bortz)
  46 berrogeita sei
  47 berrogeita zazpi
  48 berrogeita zortzi
  49 berrogeita bederatzi
  50 berrogeita hamar
  51 berrogeita hamaika
  52 berrogeita hamabi
  53 berrogeita hamahiru
  54 berrogeita hamalau
  55 berrogeita hamabost (berrogeita hamabortz)
  56 berrogeita hamasei
  57 berrogeita hamazazpi
  58 berrogeita hemezortzi (berrogeita hamazortzi)
  59 berrogeita hemeretzi
  Zenbakien idazkeraz – 22 –60 hirurogei (hiruretan hogei)
  61 hirurogeita bat (hiruretan hogeita bat)
  62 hirurogeita bi (hiruretan hogeita bi)
  63 hirurogeita hiru (hiruretan hogeita hiru)
  64 hirurogeita lau (hiruretan hogeita lau)
  65 hirurogeita bost (hiruretan hogeita bortz)
  66 hirurogeita sei (hiruretan hogeita sei)
  67 hirurogeita zazpi (hiruretan hogeita zazpi)
  68 hirurogeita zortzi (hiruretan hogeita zortzi)
  69 hirurogeita bederatzi (hiruretan hogeita bederatzi)
  70 hirurogeita hamar (hiruretan hogeita hamar)
  71 hirurogeita hamaika (hiruretan hogeita hamaika)
  72 hirurogeita hamabi (hiruretan hogeita hamabi)
  73 hirurogeita hamahiru (hiruretan hogeita hamahiru)
  74 hirurogeita hamalau (hiruretan hogeita hamalau)
  75 hirurogeita hamabost (hiruretan hogeita hamabortz)
  76 hirurogeita hamasei (hiruretan hogeita hamasei)
  77 hirurogeita hamazazpi (hiruretan hogeita hamazazpi)
  78 hirurogeita hemezortzi (hiruretan hogeita hemezortzi)
  79 hirurogeita hemeretzi (hiruretan hogeita hemeretzi)
  80 laurogei (lauretan hogei)
  81 laurogeita bat (lauretan hogeita bat)
  82 laurogeita bi (lauretan hogeita bi)
  83 laurogeita hiru (lauretan hogeita hiru)
  84 laurogeita lau (lauretan hogeita lau)
  85 laurogeita bost (lauretan hogeita bortz)
  86 laurogeita sei (lauretan hogeita sei)
  87 laurogeita zazpi (lauretan hogeita zazpi)
  88 laurogeita zortzi (lauretan hogeita zortzi)
  89 laurogeita bederatzi (lauretan hogeita bederatzi)
  90 laurogeita hamar (lauretan hogeita hamar)
  91 laurogeita hamaika (lauretan hogeita hamaika)
  92 laurogeita hamabi (lauretan hogeita hamabi)
  93 laurogeita hamahiru (lauretan hogeita hamahiru)
  94 laurogeita hamalau (lauretan hogeita hamalau)
  95 laurogeita hamabost (lauretan hogeita hamabortz)
  96 laurogeita hamasei (lauretan hogeita hamasei)
  97 laurogeita hamazazpi (lauretan hogeita hamazazpi)
  98 laurogeita hemezortzi (lauretan hogeita hemezortzi)
  99 laurogeita hemeretzi (lauretan hogeita hemeretzi)
  100 ehun
  101 ehun eta bat
  102 ehun eta bi
  200 berrehun
  300 hirurehun
  400 laurehun
  500 bostehun (bortzehun)
  600 seiehun
  700 zazpiehun
  800 zortziehun
  900 bederatziehun
  1000 mila
  1200 mila eta berrehun
  1201 mila berrehun eta bat
  1984 mila bederatziehun eta laurogeita lau
  1.000.000 milioi bat
  10.000.000 hamar milioi
  1.000.000.000 mila milioi (miliar bat)

  EUSKARA 2.GAIA: LEXIKO 


  LEXIKOA

  Elezahar = kondaira
  Apain = dotore
  Kutsu = aire
  bihi = ale

  ZAPOREAK

  Gozoak
  Garratzak
  Gaziak
  Mingotsak


  ORTOGRAFIA: S,X,Z


  S
  X
  Z
  Hamasei
  Txanpon
  Bizarra
  Sudurpean
  Ponpoxo
  Zitzaizkion
  Sartu

  Zen
  Ikasi

  Atezain
  Samurrena

  Zuen
  Eskaini

  Noizbehinka
  Eskupeko

  Izugarri
  Jaso

  Zuten
  Esan

  Bizkor
  Beste

  Inoiz


  Ez


  Izan


  Zuzendaria


  Zizkioten
  HITZ BERDINTSUAK

  Jausi/jauzi
  Ikusi/ikuzi
  Jaso/jazo
  Hesi/hezi
  Ostu/Hoztu
  Hasi/hazi


  H LETRA

  Harreman
  Ahaztezin
  haatik
  Harpidedun

  Lehoi
  Lehia
  Lohitu
  Ohore

  Leiho
  Oihu
  Ehun
  Hirurehun

  GRAMATIKA

  Izenak: pertsonak, animaliak, landareak, objektuak eta sentimenduak aipatzeko erabiltzen ditugun hitzak dira eta hainbat motetan sailkatzen dira: 

       - Izen bizidunak: Pertsonak eta animaliak aipatzeko erabiltzen ditugun            hitzak dira.
       - Izen bizigabeak: pertsona eta animaliak ez diren beste gauza guztiak          aipatzeko erabiltzen ditugun hitzak dira.
       - Arruntak: Multzo bateko pertsona, gauza, animalia edo leku guztiak              adierazteko erabiltzen dira. Mugatzailea hartu ohi dute eta letra xehez            idazten dira. 
       - Izen bereziak: Pertsona, gauza, animalia eta leku jakinak adierazteko          erabiltzen dira, ez dute mugatzailerik hartez eta letra larriz idazten dira. 
       - Izen zenbakarriak: Zenbatu daitezkeen izenak dira, eta zenbatzaile eta        guzti ager daitezke.
       - Izen zenbakaitzak: Ezin dira zenbatu eta ez dute zenbatzailerik                  hartzen.
       - Izen neurgarriak: Neurtu ahal direnak dira.
       - Izen neurgaitzak: Neurtu ezin direnak dira. Haiekin ugaritasuna edo            urritasuna adierazteko izenondoak erabiltzen dira.


  EUSKARA 1. GAIA  LEXIKOA                                           ESAPIDEAK

  ugaldu
  = ugaritu
  AHO ZABALIK = HARRITURIK
  xede
  = helburu
  AHO BATEZ = ADOSTASUNEZ
  hausnartu
  = pentsatu
  AHO BETEAN = ARGI ETA GARBI
  ihardetsi
  = erantzun

  AHO BETE HORTZ = TXUNDITURIK
  atso                = adineko emakumea
  atzo                = gaurkoaren aurreko eguna


  FAMILIA

  Aitaren arreba = izeba, izeko
  Amaren neba = osaba
  Amaren beste semea = anaia edo neba
  Aitaren beste alaba= ahizpa edo arreba
  Ama edo aitaren gurasoak = aitona/amona
  Amonaren ama= birramona
  Aitaren anaia-arreben seme-alabak= lehengusuak
  Aitonaren erraina= ama/izeba
  Amonaren suhia= aita/osaba


  GRAMATIKA 1-2 UNITATEAK


  Perpausa esanahi osoa duen hizkerako atalik txikiena da. Letra larriz hasten da eta puntuz amaitzen da. Aditza derrigorrezkoa du. Perpausak bi osagai nagusi ditu: Subjektua eta predikatua.


  Izenak pertsonak, animaliak, landareak, objektuak eta sentimenduak aipatzeko erabiltzen ditugun hitzak dira.


  IZENAK
  BIZIDUNAK:pertsonak eta animaliak dira.
  BIZIGABEAK: beste guztiak.
  BEREZIAK: pertsona, animalia, gauza eta toki jakinak adierazteko dira
  ( Jon, Nemo, Guggenheim, Gorbeia, Bilbo,...) Letra larriz idazten dira.
  ARRUNTAK: multzo bateko pertsona, animalia, gauza edo lekuak adierazteko dira (mutiko, arrain, museo, mendi, hiri,...) Letra xehez idazten dira.


  IZEN ARRUNTAK horrela sailka ditzakegu:
  ZENBAKARRIAK: zenbatu ahal direnak.
  (Mendi, museo, zinema, ume, uso,...)
  ZENBAKARGAITZAK:
  zenbatu ezin direnak.
  (Gosea, pena, ura, poza, azukrea, edertasuna,...

  NEURGARRIAK:
  neurtu ahal direnak. (Azukrea, ura, gatza, …)


  NEURGAITZAK:
  neurtu ezin direnak. (Poza, edertasuna, pena, gosea,...)
  Izen sintagma: Izenak eta haren osagaiek osatzen dute.
  Izen sintagma NOR kasuan edo NORK kasuan deklina daiteke.

  Aditz sintagma: Predikatu lana egiten du perpausean, hau da, ekintza adierazten duen perpausaren zatia da.   ORTOGRAFIA
   JOKOAN IKASIZ: Hitz konposatuak
                                      Maileguak 
                                      Lexikoa

   Artikulua  ADBERBIOAK


  ZENBAKIEN IDAZKERA

  Adberbioak aditza laguntzeko eta osatzeko erabiltzen dira.
  Adberbioek aditzaren ekintza noiz, nola, non... gertatzen den zehazten dute.
  Bi adberbio multzo bereizten dira:

  Aditzondoak eta Adizlagunak


  Aditzondoak
1. Denbora aditzondoak: noiz galderari erantzuten diote.
Hona batzuk: noiznahi, edonoiz, inoiz, noizbait, atzo, gaur, gero, bihar, etzi,
herenegun, berriro, beti, dagoeneko, jadanik, sekula, egundo, orain, orduan,
lehen, laster, behin, maiz, batzuetan, askotan, txikitan, honezkero, urtero,
egunero...; noiztik hona, noizean behin, lehenbailehen, noiz edo noiz, gero eta
goizago
2. Leku aditzondoak: non galderari erantzuten diote eta bai nora,norantz, noraino eta norako galderei ere.
Zenbait adibide:
hemen, hortik, harako, bertan, handixek, edonon, nonahi,
norabait, inon, nonbait, hurbil, urrun...; han-hor-hemen, nondik edo handik, hor
nonbait...
3. Modu aditzondoak: nola (zelan) galderari erantzuten diote.
Hona hemen batzuk:
nolabait, edonola, edozelan, inola, nolanahi, honela,
horrelaxe, halatsu, ederki, poliki, gaingiroki, astiro, apurka, egiazki, ozenki,
ederto, polito, txarto, berriro, emekiro, harrika, korrika, alferrik, isilik, pozik,
adibidez, alderantziz, ustekabean, gustura, asperturik, nekatuta...; nola edo hala,
hain zuzen ere, bide batez, argi eta garbi, batez ere, atzekoz aurrera, benebenetan,
itsu-itsuan, bete-betean, gero eta txarrago...
4. Maila aditzondoak: graduatze edo mailakatze funtzio dute.
Adibide batzuk:
batere, guztiz, aski, biziki, dexente, erabat, erdi, itzel, izugarri,
ikaragarri, lar, nahiko, oso, txit, samar, sobera, zeharo...
5. Iritzi aditzondoak: hiztunaren jarrera edo iritzia zehaztu egiten dute.
Hona batzuk: 
agian, antza, jakina, itxuraz, nonbait, noski, apika, akaso,
agidanez...; dudarik gabe, inola ere...

BESTE SAILKAPENA:


Aditzondo bakunak:

Osagai bakarrekoak, hau da, ez daude atzizkiz osaturik:

agudo, aspaldi, atzo, aurki, bart, behin, beti, bihar, etzi, gaur, gero, iaz, lehen, maiz, orain, sarri, sekula


Aditzondo eratorriak:

Beste hitz bati aditzondo-atzizki bat erantziz eratutakoak: ; “-KI” ,“-KA”, “-RO”, “-IK” eta “-LA”

“-KI”: bereziki, ederki, emeki, biziki, gaizki, hobeki, ongi, ozenki, poliki, zehazki...

“-KA”: deika, saltoka, txioka, zarataka, han-hemenka, eztulka, txistuka...

“-RO”: Astiro, berriro, zeharo...

“-IK” : alferrik, baraurik, geldirik , osorik, pozik, hutsik, zutik, gaixorik

“-LA”: nola, honela, horrela, hala
ADITZONDOAK


Aditzondoak gehienetan deklinabide atzizkirik gabe agertuko dira.

Adibidez:       Nerea ondo dabil aspaldion.
Aurten ez dugu eguraldi onik izan.
Horrek beti esaten du egia.

Hala ere, inoiz har dezakete deklinabide atzizkiren bat, hauetan bezala:

Lana etziko ekarri behar da.
Gaurko egongo zela esan zuen.

Aditzondo batzuek, izenondoek bezala, -en, -ago eta -egi atzizki
graduatzaileak har ditzakete.

Adibidez:       Goizago etorri beharko zenuke.
Astiroegi goaz.
Gaur zeu heldu zara beranduen.
Harago joan behar duzu.

Bestalde, maila adberbioak ere aditzondoak dira. Hauek izenondoen nahiz
adberbioen mailaketarako erabiltzen dira:

Adibidez:       Nahiko txarto egon naiz egunotan.
Jokaldia oso ederki amaitu du.
Horiek guztiz aspertuta daude.

Bukatzeko, zenbait aditzondok atzizki intentsiboak ere har ditzake.
Adibidez:       Honelaxe egiteko agindu du.
Hantxe egon da.
Oraintxe joango gara.